PEOPLE 2

Tousdedos 2017
Tousdedos 2017
collage / photo / papier / fils 76,5x56 cm
Off shore 2017
Off shore 2017
collage / photo / papier / fils 76,5x56 cm
Crowded 2017
Crowded 2017
collage / photo / papier / fils 84x123 cm
Tousdedos 2017
collage / photo / papier / fils 76,5x56 cm
Tousdedos 2017
collage / photo / papier / fils 7...
Off shore 2017
collage / photo / papier / fils 76,5x56 cm
Off shore 2017
collage / photo / papier / fils 7...
Crowded 2017
collage / photo / papier / fils 84x123 cm
Crowded 2017
collage / photo / papier / fils 8...
Back to Top
Facebook
Instagram